Co to jest ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 jest najnowszą edycją normy serii ISO 9000 umożliwiającą wdrożenie systemu zarządzania jakością.

W wielu miejscach zmieniono sformułowania, w których istniała możliwość błędnego tłumaczenia. Niektóre zagadnienia przedstawiono w bardziej logiczny i przejrzysty sposób, np. wymagania dotyczące nadzoru nad zapisami, auditów wewnętrznych, nadzoru nad wyrobem niezgodnym. Dodano również uwagi ułatwiające zrozumienie lub wyjaśnienie wymagań, których dotyczą, np. procesów realizowanych na zewnątrz, nadzoru nad dokumentami, zasobów ludzkich, środowiska pracy, percepcji klienta co do tego, czy organizacja spełniła wymagania klienta.

Historia ISO

ISO jest organizacją pozarządową, tworzącą sieć krajowych instytutów normalizacyjnych w 148 krajach, opartą o jednego przedstawiciela z każdego kraju z centralą w Genewie, działającą na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Członkami ISO są przedstawiciele instytucji należących do struktur rządowych, jaki i reprezentanci sektora prywatnego.

Co wyróżnia normy serii 9000

Wśród rodziny norm ISO seria 9000 jest najbardziej rozpowszechnioną i najlepiej rozpoznawalną normą, której posiadanie świadczy o wysokiej jakości oferowanych produktów.
Największym atutem jak i czynnikiem zapewniającym międzynarodową popularność normy ISO 9001:2015 jest możliwość zastosowania jej w przedsiębiorstwach bez względu na rodzaj i formę prawną działalności, charakter produkcji oraz wielkość.

Metoda wdrożenia

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy wdrożenia systemu ISO 9001:2015 wraz z ogólnym opisem czynności wykonywanych w ramach każdego etapu.
 
Audit wstępny
 
Konsultanci oraz pracownicy klienta
Konsultanci DJB
 • Zapoznajemy się z sytuacją przedsiębiorstwa klienta, jego potrzebami, celami i ograniczeniami
 • Ustalamy ilość procesów istniejących w przedsiębiorstwie klienta
 • Ustalamy właścicieli procesów (osoby odpowiedzialne za zarządzanie tymi procesami)
 • Tworzymy raport z auditu wstępnego dla zarządu Firmy
 
Opisanie procesu
 
Konsultanci oraz pracownicy klienta
Konsultanci DJB
 • Zapoznajemy się z danym procesem poprzez rozmowę z właścicielem procesu i pracownikami którzy w nim uczestniczą
 • Ustalamy dysfunkcje, które występują w procesie
 
Tworzenie dokumentacji
 
Konsultanci DJB
 • Pracownicy KonsultantRoku na podstawie ustaleń poczynionych w poprzednim etapie tworzą dokumentację niezbędną do opisania procesu :
  Procedury Systemu Jakości
  Instrukcje Systemu Jakości
 
Weryfikacja dokumentacji
 
Konsultanci oraz pracownicy klienta
Konsultanci DJB
 • Wspólnie z właścicielem procesu weryfikujemy zaproponowane przez KonsultantRoku rozwiązania w celu upewnienia się, że proces został opisany w sposób właściwy zapewniając :
  Spełnienie wymagań klienta
  Spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015
 
Audity wewnętrzne
 
Konsultanci oraz pracownicy klienta
Konsultanci DJB
 • Szkolimy auditorów wewnętrznych (wytypowanych pracowników przedsiębiorstwa klienta)
 • Razem z auditorami wewnętrznymi przeprowadzamy audity, mające na celu sprawdzenie funkcjonowania Systemu Jakości
 
Stworzenie księgi jakości
 
Konsultanci DJB
 • Pracownicy KonsultantRoku tworzą Księgę Jakości
 
Certyfikacja
 
Konsultanci oraz pracownicy klienta
Konsultanci DJB
 • Pomagamy w doborze firmy certyfikującej
 • Doradzamy w zakresie negocjacji cenowych z firmą certyfikującą
 
Serwis
 
Konsultanci DJB
 • Odpowiadamy na pytania klienta oraz pomagamy rozwiązywać problemy związane z Systemem Jakości

Legenda

Etap pracy angażujący pracowników klienta
 
Etap pracy wykonywany przez konsultantów KonsultantRoku

Korzyści z posiadania ISO 9001:2015

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów zapewniania jakości. Zastosowane normatywne podejście do tematyki zapewnienia jakości niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności. Wynika ona bezpośrednio z pojęcia jakości, które związane jest z systemem zarządzania każdą organizacją, a nie konkretyzuje się na wybranej branży. Aplikacja takiej modelowej konstrukcji możliwa jest zatem w odniesieniu do organizacji każdego typu, zwłaszcza do jednostek świadczących usługi wykonawcze. Takie rozwiązania od szeregu lat stosowane są w Unii Europejskiej.

Wdrożenie systemu zapewnienia jakości i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2015 przynosi szereg wymiernych korzyści, przejawiających się przede wszystkim w:

 • podniesieniu prestiżu na rynku krajowym i międzynarodowym
 • zapewnieniu systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz procesem obsługi klienta
 • uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności
 • zapewnieniu sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji

  Inne korzyści jakie odnoszą certyfikowane firmy to:
 • większe zaufanie Klientów do firmy
 • atut w działaniach marketingowych
 • wzrost konkurencyjności
 • usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania
 • lepsze poznanie potrzeb klienta
 • ułatwienie wejścia na rynki zagraniczne
 • skrócenie czasu wytwarzania wyrobu/usługi
 • oszczędności nakładów materiałowych
 • stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności i premiowania pracowników
 • zmniejszenie strat związanych z brakami i reklamacjami
 • zmianę nastawienia pracowników na zgodne z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa
 • aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
 • unikanie błędów, zamiast ich poprawiania
 • zadowolenie klientów, partnerów i współpracowników
 • uzyskanie przewagi nad konkurencją
 • zmiana podejścia do jakości w przedsiębiorstwie
 • wypracowanie struktury odpowiedzialności za wyrób
 • możliwość podwyższenia ceny wyrobu/usługi
 • możliwość przystąpienia do przetargów ofert na dostawy wyrobów, gdy posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym dla złożenia oferty
 • poprawa planowania
 • poprawa dyscypliny budżetowej
 • gwarancja stałego, wysokiego poziomu jakości produktów i oferowanych usług
 • stabilne i powtarzalne metody kontroli
 • zwiększenie wydajności
 • wzrost świadomości pracowników dotyczącej celów i dążeń firmy
 • pobudzenie potrzeby stałego doskonalenia się
 • przejrzystość procesów
 • koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu
 • akceptacja produktów i firmy przez klienta
 • poprawa terminowości dostaw
 • obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt
 • mniej auditów klienta
 • skuteczniejsza realizacja celów przedsiębiorstwa
Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...