Aktualności

Wdrażanie ZKP

Większość Klientów nie posiada laboratoriów, laborantów, technologów. Opierają swoją produkcję na opracowanych niegdyś receptach oraz wysyłaniu próbek do badań. Niestety, zgodnie z prawem, nie spełniają obecnie wymagań stawianych producentom.

Dlatego, nasi Klienci szukają odpowiedzi na pytanie: „Co konkretnie mają robić, jakie formularze wypełniać, aby spełnić wymagania ZKP” ?

70 % ZKP stanowi teoria obejmująca podstawy prawne ZKP w Europie i Polsce, rodzaje systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych, oznakowanie budowlane „B” , znak CE , wzór Krajowej Deklaracji Zgodności, dla wyrobów takich jak :
− beton towarowy
− masy bitumiczne
− kruszywa
− kostka brukowa, galanteria betonowa, stropy, kręgi, płyty, nadproża
− stolarka okienna i drzwiowa
− styropian
− etc.

Pozostałe 30 % to wiedza normowa (np. norma EN 13108-1 do 7 system 2+) i jej praktyczne zastosowanie (formularze – np. protokół pobrania próbek, protokół konieczności, oświadczenie kierownika wytwórni, deklaracja zgodności, wyniki pomiarów kontrolnych, wykaz dokumentów nadzorowanych, wykaz zapisów, karta dostawcy, etc.) pozwalająca na zaliczenie każdej kontroli, czy to Certyfikacyjnej ZKP, czy też Urzędu Nadzoru Budowlanego .

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) określiła zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz kontroli ich produkcji. Wprowadzanie wyrobu budowlanego nienadającego się do stosowania podlega grzywnie do 100.000 zł (Art.36). Badanie tylko samych próbek (betonu, bitumu, etc.) nie jest spełnieniem wymagań.

http://www.muratorplus.pl/biznes/prawo-polskie/prawo/kontrola-materialow-budowlanych-rowniez-w-hurtowniach,17310_7237.htm

Na podstawie art. 8 ust.6 Ustawy, Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu Deklarowania Zgodności wyrobów budowlanych (Dz. u. nr 198, poz. 2041).

Od dnia 1 stycznia 2007 m.in. producenci mają obowiązek stosować przepisy rozporządzania w całości, co spowodowało:
− obowiązek posiadania zakładowej księgi kontroli produkcji
− obowiązek wdrożenia zakładowego programu badań i kontroli produkcji
− obowiązek wystawiania Deklaracji Zgodności (pkt. 6) z zapisanymi danymi niezbędnymi do identyfikacji typu określonego w programie badań (powiązanie deklaracji z programem badań)


I tak, na przykładzie betonu towarowego, w skład Zakładowego Systemu Kontroli produkcji wchodzi:

 • Księga Kontroli Produkcji (w skrócie KPP) liczy ok. 20 stron
 • kontrola procedur produkcji i właściwości
 • sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością, (np. właściwości betonu projektowanego, zawartość wody w kruszywie drobnym, grubym oraz zawartość dodatków, cementu i domieszki w mieszance betonowej, współczynnik W/C, zawartość chlorków w betonie)
 • kontrola składników, sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością (cement, kruszywa, domieszki, dodatki, woda)
 • kontrola sprzętu, sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością (np. wagi, dozowniki domieszek, wodomierz, sondy do wilgotności kruszyw, przyrządy do badań, betoniarki)
 • kontrola zgodności betonu projektowanego – plan pobierania próbek dla produkcji początkowej i ciągłej oraz kryteria dot. wytrzymałości na ściskanie ; dla betonu recepturowego odpowiedzialność spada na odbiorcę (dowód dostawy)
 • badania wstępne - należy je wykonać przed zastosowaniem nowego betonu lub w przypadku wystąpienia istotnych zmian składników. Warunki normowe przy wykonywaniu badań wstępnych (np. ilość zarobów, próbek, kryteria akceptacji)
 • badania mieszanki betonowej - pobieranie i pielęgnacja próbek, konsystencja, gęstość, temperatura, zawartość powietrza
 • badania betonu stwardniałego - gęstość stwardniałego betonu, wytrzymałość na ściskanie, wymagania dotyczące próbek do badań, wodoszczelność, mrozoodporność, nasiąkliwość,
 • dowody dostawy - nazwa dostawcy, odbiorcy, budowy, data, godzina załadunku, przyjazdu na budowę, rozładunku, czas pierwszego kontaktu cementu z wodą, identyfikacja pojazdu, szczegóły specyfikacji, deklaracja zgodności.
 • Dodatkowo dla
  1. betonu projektowanego: klasy wytrzymałości, ekspozycji, zawartości chlorków, konsystencji, gęstości, wartości graniczne składu betonu, rodzaj i klasę cementu, typ domieszki i dodatku, właściwości specjalne, wymiar ziaren kruszywa
  2. betonu recepturowego: szczegóły dot. składu, w/c, wymiar ziaren kruszywa
 • gospodarka materiałowa - kruszywo, cement, domieszki itp. W ZKP powinny być opisane zasady transportu, magazynowania, dozowania i opisywania składników służących do produkcji betonu.
 • personel - odpowiedzialność, kompetencje oraz wzajemne relacje wszystkich pracowników, którzy kierują, wykonują i weryfikują prace dotyczące jakości betonu powinny być dokumentowane w księdze kontroli produkcji, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności betonu oraz aby rozpoznać i odnotować wszelkie problemy związane z jakością.
 • dokumentacja - dokumenty i zapisy związane z jakością, np. zgodność z obowiązującym prawem oraz prawidłowość wystawianych przez producenta „deklaracji zgodności”.

Przy wdrażaniu ZKP, bardzo przydatnym jest posiadanie procedur ISO w zakresie planowania jakości, reklamacji, działań korygujących, nadzoru nad dokumentami i zapisami. Pozwala to na szybkie stworzenie nadzorowanych segregatorów ZKP, takich jak :

 1. Protokoły pobrania próbek - karty badań betonów
 2. SST
 3. Analizy sitowe
 4. Sprzęt
 5. Produkcja
 6. Atesty, deklaracje zgodności
 7. Badania
 8. Recepty
 9. Aprobaty techniczne
 10. Normy PN
 11. Normy PN-EN
 12. Orzeczenia o jakości kruszyw
 13. Domieszki i dodatki
 14. Deklaracje i zamówienia kruszywa
 15. Cementy
 16. Akty prawneSzczegółowych informacji nt. ZKP, udzieli Państwu Prezes firmy KonsultantRoku, pod nr (042) 639 50 83.

Wróć

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...